Stichting MaTimBa

Financiën

Financieel jaarverslag 2018

In het jaar 2018 heeft MaTimBa het zonnepanelen project in Timboektoe  voortgezet. De totale kosten voor dit project bedroegen 2.000,00 euro. Om deze kosten te dekken heeft het Solidariteitsfonds  900,00 euro gedoneerd.

In 2016 is de schoolbus aangeschaft. In 2017 is deze overgedragen aan Le bon Semaritain. De overdracht is notarieel vastgelegd. Het Nederlandstalig notarieel stuk is vertaald naar het Frans. De vertaalkosten bedroegen 200,00 euro. Er is een afschrijvingsplan opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over het gebruik en de inzet van de bus. Gedurende 5 jaar zal MaTimBa de onderhoudskosten, verzekering en wegenbelasting betalen. In 2018 bedroegen deze kosten 290,00 euro.

In augustus 2018 was  pasteur Bouya in Zwitserland. Dit was een mooie en unieke aangelegenheid om een werkbezoek te brengen aan Nederland. Ticket Zwitserland vs Nederland , verblijf en vergaderkosten zijn bekostigd door MaTimBa. De kosten voor dit bezoek bedroegen 455,62 euro.

De vergaderkosten bedroegen dit jaar 166,35. Tijdens de vergaderingen zijn onder ander de toekomstplannen van MaTimBa onder de loep genomen.

Voor het overmaken van vreemde valuta aan Le Bon Semaritain brengt de bank afhankelijk van de grootte van het bedrag provisiekosten in rekening. Naast provisiekosten brengt de bank per kwartaal bankkosten in rekening. De totale bankkosten bedroegen dit jaar 134,35 euro.

Vanaf 2016 zijn er diverse fondsen aangeschreven door onze fondsenwerver. De kosten bedroegen dit jaar 226,87 euro.

De overige kosten- inschrijvingskosten Partin, bezoek Partindag te Amersfoort en andere overige kosten bedroegen dit jaar 160,75 euro.

Via de emballage zuil van de Albert Heijn te ….. hebben wij 353,80 euro opgehaald. De donaties van particulieren bedroeg dit jaar 2.396,65euro. De aangeschreven fondsen door onze fondsenwerver hebben een opbrengst van 500,00 euro.

De opbrengsten zijn in 2018 niet of volledig benut. Dit in afwachting van de toekomstplannen van Matimba. Investeren en ondersteuning in Timboektoe is momenteel niet verantwoord vanwege de onzekere en onveilige situatie in Mali. De tegoeden - zowel spaar 2.579,67 euro als zakelijk 2.663,44 euro - blijven deels bevroren op de bank totdat er zich betere mogelijkheden zich voordoen.exploitatiekosten 2017 bedragen 2.547,00 euro. De kosten zijn aanzienlijk lager dan voorgaande jaren.Resultaat boekjaar 2018 - klik op deze linkAlgemeen jaarverslag 2017

Alhoewel de situatie in Mali niet makkelijk is, houdt de school in Timboektoe stand. Met trots kunnen we melden dat ook in 2017 20 à 25 kinderen op school zaten, wat mogelijk is gemaakt mede dankzij veel donateurs en sponsors. Toch hadden we al 3 jaar geleden met de Le Bon Samaritain (onze partner organisatie in Mali) afgesproken In september 2017 de school over te dragen; het streven was immers om de school duurzaam te krijgen. Dat is gelukt en Le Bon Samaritain is nu de eigenaar en stichting MaTimBa heeft nu alleen een adviserende rol ten aanzien van de school. De school draait nu op eigen kracht en wordt gefinancierd door de ouders. De ouders werken op de moestuin waar we zonnepanelen hebben aangeschaft voor de waterpomp die het water moet oppompen van 30 meter diep. Daar kunnen de ouders van de kinderen producten verbouwen en later verkopen. Van de opbrengst kunnen ze een klein bedrag afstaan voor de schoolbijdrage (5 euro).

Lees meer hierover in onze jaarverslag als PDF (klik op de link)


Financieel jaarverslag 2017


De exploitatiekosten 2017 bedragen 2.547,00 euro. De kosten zijn aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de overdracht van het Schoolproject aan Le Bon Samaritain en het gebruik van de zonnepanelen. Door het gebruik van de zonnepanelen is Le Bon Samaritain in staat om o.a. water te tappen , groente te verbouwen en om de tuin te onderhouden en te bewateren. Hierdoor kunnen zij voor een groot deel zelf voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Het aantal vergaderingen is teruggebracht van 12 keer per jaar naar 4 - 6 keer per jaar . De kosten vallen lager uit vergeleken bij het boekjaar 2016.

In 2016 zijn er talloze fondsen en organisaties aangeschreven. Enkele van deze fondsen en organisaties hebben in 2017 weer geld gestort. De opbrengst was dit jaar 2500, 00 euro.

De ICT kosten bedragen dit jaar 585,54 euro. Dit bedrag is inclusief een restant bedrag van werkzaamheden die in 2016 zijn begonnen en deze werkzaamheden zijn begin 2017 afgerond.

In 2017 is het les-en speelmateriaal verscheept naar Timboektoe. De totale kosten voor het transport bedroegen 250,00 euro. Stichting Matimba bestond in 2017 10 jaar. De organisatie Wilde Ganzen bestond 40 jaar. De viering en de samenwerking werd beklonken met lunch en een bezoek aan het symposium van Wilde Ganzen in Amersfoort. In 2017 heeft ons trouw teamlid adviseur Henk afscheid genomen van Stichting Matimba. Onder het genot van heerlijke versnaperingen en in het bijzijn van zijn echtgenote hebben wij zijn afscheid gevierd. Als blijk van waardering heeft Henk een fotoboek gekregen met daarin leuke herinneringen aan Stg Matimba en Le bon Samaritain. In 2017 is onze stichting lid geworden van de organisatie Partin. Dit lidmaatschap kost 75,00 euro per jaar. In dit jaar heeft de overdracht plaatst gevonden van het schoolproject aan Le Bon Samaritain. De officiële overdracht is gedaan o.b.v. een notariele akte. De opmaak van de notariële akte koste 30, 00 euro. De algemene kosten zijn hierdoor in totaal 821,40 euro.

Voor het overmaken van geld (vreemde valuta) aan Le Bon Samaritain brengt de bank afhankelijk van de hoogte van het bedrag kosten in rekening. Verder brengt de bank ook per kwartaal bank kosten in rekening. Het totaal aan bankkosten bedroeg in 2017: 131,74 euro.

Begin 2017 heeft het team gedurende 2 weken een werkbezoek gebracht aan Mali, met als doel:

- het nieuwe team voor te stellen aan het team van Le bon Samaritain;

- het bespreken van het afronden van het school project en

- het bekijken van mogelijkheden voor nieuwe projecten.

De totale kosten - vliegtickets, visa, vaccinatie en verblijf - bedroegen: 3.526,98 euro.De bijdrage van particulieren levert een mooie opbrengst van 423,25 euro. De Zorggroep Amsterdam heeft een opbrengst geleverd van 27,55 euro. Via de emballage zuil Rokkenveen Zoetermeer heeft onze adviseur Henk, als afsluiter van het boekjaar 2017 een bedrag van 250,00 euro binnengehaald.

PDF Jaarverslag 2017
PDF van Balans boekjaar 2017

PDF van Resultaat boekjaar 2017

 

 

 

Financieel jaarverslag 2016

Het jaar 2016 is een mooi productief jaar geweest voor Matimba.
2016 kunnen wij afsluiten met een positief resultaat, mede door de inzet van het enthousiaste bestuur en door de aanstelling van een fondsenwerver.


De renovatie  van de school is medio juni afgerond. De renovatie kosten bedroegen 7.673,84 euro. Deze  kosten waren gereserveerd op de balans en komen hierdoor vrij.
Na de renovatie zijn de zonnepanelen ter waarde van 900,00 euro  geplaatst. Door het gebruik van de zonnepanelen is Le Bon Samaritain o.a. in staat water te tappen, groente te verbouwen en de tuin te onderhouden en te bewateren.


Door deze mogelijkheid is de uitgavenpost voor eet geld voor de kinderen niet meer nodig. De exploitatiekosten van de school in Timboektoe : salariskosten van leerkrachten, bewaking en kok vallen lager uit dan voorgaande jaren. Het aantal kleuters is afgenomen doordat de kinderen nu naar het vervolgonderwijs gaan.


In 2016 is het verkregen les- en speelmateriaal  van de Rabobank ondergebracht in een container, in afwachting op verscheping naar Timboektoe. De spullen zullen begin 2017 op de post gedaan worden.


Naast onze normale opbrengsten Statiegeld, Donaties particulieren en Overige fondsen  zijn onze opbrengsten sterk gestegen in vergelijking  met voorgaande jaren. Dit hebben wij te danken aan onze fondsenwerver. Het werven van fondsen heeft kosten met zich meegebracht, maar het was zeker de moeite waard.


Door deze extra opbrengsten was het mogelijk om een schoolbus aan te schaffen. De schoolbus is voorzien  van een prachtig duidelijk zichtbaar logo. Een zichtbare promotie voor onze samenwerking Le Bon Samaritain en  Matimba. De komende 5 jaar zullen de chauffeur en onderhoudskosten betaald worden door Matimba.


In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2017 een werkbezoek te brengen aan Mali. Het bestuur kijkt uit naar het werkbezoek, kennismaking met het land Mali en kennismaking met de voorzitter  van Le Bon Samaritain. Tijdens dit bezoek   zal er  ook  gekeken worden naar  mogelijkheden  voor uitbreiding van het project en voor e.v.t.  andere projecten.


De ICT kosten vallen dit jaar lager uit. Het betreft een restantbedrag van de werkzaamheden uit 2015. In 2015 is de website verbeterd, professioneel en bezoekersvriendelijk opgezet. Voor het bestuur is het nu ook toegankelijk om zelf berichten online te plaatsen.


Jaarlijks worden er acties (activiteiten) ontplooid. Door het slechte weer viel Koningsdag in het water.  De gekochte spullen die ter verkoop gebracht zouden worden , zijn geretourneerd aan de koper. Hierdoor vallen de kosten extreem laag uit. De sponsor fietstocht heeft plaatsgevonden en heeft een aardige opbrengst opgeleverd.


PDF Jaarverslag 2016
PDF van Resultaat en Balans boekjaar 2016
Financieel jaarverslag 2015

In het afgelopen jaar kwam er geld binnen door middel van particuliere donaties, acties, collectes, fondsen en emballage bonnen (statiegeldzuilen). De emballage bonnen (zuilen) bij de supermarkten leverden 3.883,55 euro op. De fondsen waaronder “De Pelgrimshoeve” in Zoetermeer, schonken 4.200,76 euro en van particuliere donaties ontvingen wij 1.193,37 euro.

De exploitatiekosten van de school  in Timboektoe: salariskosten van leerkrachten, bewaker, kok, school- en eetgeld voor 25 kinderen was de grootste uitgavenpost, namelijk 9.381,68 euro.  Ook betalen we nog een aanzienlijk bedrag aan de bank, i.v.m. overmakingen en kwartaalkosten.

Daarnaast heeft MaTimBa een nieuwe website laten ontwikkelen en onderhouden, wat ook een behoorlijke onkostenpost was: 2.886,90 euro. Het betreft een eenmalige kostenpost die MaTimBa heeft gebruikt voor het verbeteren van de website, zodat deze professioneel oogt en vriendelijker overkomt bij de bezoekers.

De algemene kosten vielen hoog uit, omdat er een bedrag overgemaakt moest worden aan Wilde Ganzen voor de renovatie van de school. Deze renovatie is begin 2016 gestart en zal worden afgerond in juli 2016.  Als de renovatie is afgerond zal er nog 900 euro overgemaakt worden voor de zonnepanelen.

Ondanks het negatieve saldo waar we in 2015 mee te maken hebben gehad, hoopt MaTimBa in 2016 uit te komen op een positief saldo.  Een  enthousiast bestuur heeft ervoor gezorgd dat er momenteel een bredere aanpak van fondsenwerving is ontwikkeld, bovendien heeft MaTimBa ook weer een aantal leuke acties in 2016.

PDF Jaarverslag 2015
PDF van Balans boekjaar 2015

PDF van Resultaat boekjaar 2015
Financieel jaarverslag 2014


In 2014 behaalde MaTimBa een mooi resultaat met het werven van fondsen, namelijk €8.750,-. Ook kwam er €3.951,08 binnen door acties en donaties. De totaalopbrengst van 2014 kwam uit op  12.722,46 euro. Daar stond tegenover dat de kosten voor de acties hoog zijn uitgevallen, te weten €2.921,37. Deze kosten zaten in het huren van een bestelauto, reiskosten en het maken van publiciteit. Ook is door Helga voor €1.000 aan les- en spelmateriaal meegenomen bij haar reis naar Timboektoe in december.

Het is uiteindelijk gelukt om de reservering van €11.216,68 ten behoeve van renovatie van de school te maken. Dit bedrag is in januari 2015 door Wilde Ganzen aangevuld tot het benodigde bedrag van €18.074,34.

Een overzicht van de jaarstukken van 2014 vindt u hier.


Financieel jaarverslag 2013


In 2013 is MaTimBa, ondanks de moeilijke situatie in Mali, doorgegaan met inzamelen voor het schoolproject van “Le Bon Samaritain”. In het totaal is er aan giften, collectes en statiegeldbonnen €4.215,08 binnengekomen. In augustus 2013 is besloten om onze activiteiten te hervatten in Timboektoe. Behalve administratie- en reiskosten, kosten voor onze provider en bankkosten, was er ook sprake van kosten aldaar. “Le bon Samaritain” heeft €500 ontvangen voor Pasteur Bouya om de terugreis naar Timboektoe te maken en Helga heeft in december voor €98,85 aan materiaal meegenomen tijdens haar bezoek aan Mali. Voor de precieze cijfers kunt u hier een overzicht van het resultaat over 2013 bekijken. Tevens is de openingsbalans op 1 januari 2014 en een begroting van 2014 opgesteld.

Financieel jaarverslag 2012

De activiteiten van MaTimBa in Timboektoe zijn in april stil komen te liggen door de inval van rebellen. De school moest helaas zijn deuren sluiten. Alhoewel MaTimBa haar activiteiten in Timboektoe niet kon voortzetten, is het inzamelen van geld voor nieuwe projecten echter nooit gestopt. De totale opbrengst van 2012 was 5.890,45. Verkregen door collecteren, donaties en de statiegeldbonnen zuilen bij diverse supermarkten. De grootste uitgave in 2012 was de salarispost voor leerkrachten voor de school, 1.181,25. Daarnaast waren er organisatiekosten zoals reiskosten, bijwonen van congressen en bankkosten. Het totaal aan overhead kosten was 779,37.
Door het stilleggen van de activiteiten in Timboektoe konden de inkomsten van MaTimBa; eind december 2011 stond de teller op 2.076,83, eind december 2012 op 6.580,41. Een toename van 3.929,83. Toch hebben wij in samenwerking met Wilde Ganzen nog een voedselproject van 10.000 kunnen realiseren in het najaar van 2012; 7.500 heeft Wilde Ganzen bijgedragen, MaTimBa 2.500.

Financieel jaarverslag 2011

Het afgelopen jaar hebben we aan donaties en giften een mooi bedrag aan 2.426,89 binnen gekregen. De opbrengst van Koninginnedag 2011 was 367,21.Voor de adoptie van 15 kinderen hebben wij 1668,75 binnen gekregen. Deze is per kind bestemd voor: inschrijfgeld 7,50, voor 67,50 worden leermiddelen bekostigd en een gedeelte van de salarissen, voor 11,25 een schoolkostuum en een ID-kaart. Aan emballagebonnen bij diverse supermarkten een bedrag van 2.831,30. Van de 1% club hadden we nog 261,79 en van het NCDO nog een bedrag van 2000 Euro tegoed.Aan bankkosten moesten we een bedrag van 357,58 betalen. Met name het overboeken van geld naar Mali kost ons 55 Euro per keer. Drukwerkkosten 170,-. Kamer van Koophandel 26,64, trainingskosten bij Wilde Ganzen 70,-. Met het opnieuw maken van de website en de domeinnaam was een bedrag van 1.084,43 gemoeid. Overgemaakt naar Le Bon Samaritain: 12.081,25.

Financieel jaarverslag 2010

Stichting MaTimBa heeft in 2010 is een prima financieel resultaat behaald. Er zijn diverse acties geweest, waaronder een sponsorfietstocht, fancy fair, collectes en een zuilenactie die nog steeds doorloopt. De opbrengst hiervan was € 4209,70. Daarnaast is er geld binnengekomen via donaties en fondsen voor een bedrag van € 7.768 + € 8000 van NCDO. Waarvan € 14.050 is doorgestort naar le bon samaritain (partner organisatie in Mali). Ook van Wilde Ganzen is er € 10.000 overgemaakt naar Mali. MaTimBa heeft ook onkosten gemaakt: bankkosten, drukwerkkosten en kamer v. koophandel voor een bedrag van € 208,58. Bovendien is er foto- en filmapparatuur aangeschaft voor een bedrag van € 696,97, waarmee opnames gemaakt kunnen worden voor het project.

Financieel jaarverslag 2009

Het afgelopen jaar hebben we ondanks de economische crisis een goed doorstart kunnen maken wat resulteerde in een positief saldo van € 1.120,91. Er was aan giften een bedrag van € 523,80 binnen gekomen en aan donatie €446,99. Door allerlei acties die het afgelopen jaar zijn gehouden is aan opbrengsten € 1.030,89 binnengekomen.Daar tegenover zijn er kosten gemaakt voor drukwerk € 208,25, aan evenementenkosten €54,60, aan bankkosten binnenland € 72,95, aan wervingskosten € 148,63 en aan overige kosten € 37,14.